تولیدکننده نوآور نگاره های نوین فرش سجاده ویژه مساجد و حسینیه های سطح کشور
 
 

خبرنامه آریا
درج مشخصات و نیازمندی مسجد

شرکت صنایع فرش آریا در راستای تامین بهینه نیازمندیهای مساجد ، اقدام به طراحی سیستم تعامل مساجد و خیرین نموده است . مساجد محترم می توانند باتکمیل فرم ذیل و یا با تماس با کارشناسان ارشد آریا ، نیازمندیهای خود را اعلام نموده تا نیازمندی آنها در این سایت قرارگرفته و خیرین محترم بتوانند با پاسخ به نیازمندی مساجد ، در حد توان خود به مساجد کمک نمایند .
نام مسجد *

تلفن *

موبایل هیأت امنا *

نشانی کامل مسجد *

لوازم و ملزومات مورد نیاز مسجد *
منوی اصلی