تولیدکننده نوآور نگاره های نوین فرش سجاده ویژه مساجد و حسینیه های سطح کشور
 
 

خبرنامه آریا
برنامه تولید آریا

 

ردیف طرح رنگ مشخصه فنی متراژ شروع بافت پایان بافت
1  یاسین گردویی 500شانه تراکم800  113  93/02/28 93/02/29
2 رضوان سبز 500شانه تراکم1200 186 93/02/30 93/02/31
3 میعاد گردویی 500شانه تراکم1000 108 93/03/01 93/03/02
4 میعاد گردویی 500شانه تراکم1000 60 93/03/01  93/03/02
5 میعاد گردویی 500شانه تراکم1000 70 93/03/02  93/03/03
6 میعاد   زرشکی 500شانه تراکم1000   229 93/03/03  93/03/05
7 میعاد  سبز  500شانه تراکم1200  720 93/03/04 93/03/09
8  منیر   زرشکی  500شانه تراکم1000 332  93/03/06 93/03/08
9  شمسه   زرشکی  500شانه تراکم1000 950 93/03/09 93/03/16
10  میعاد  سبز 500شانه تراکم1000  240  93/03/10 93/03/11
11 میعاد سبزتاکی 500شانه تراکم1000  570 93/03/12  93/03/16
12  فردوس   سبز 500شانه تراکم1000  410 93/03/17  93/04/19
13 شمسه  زرشکی 500شانه تراکم1200  200 93/03/17 93/03/18
14 یاسین زرشکی 500شانه تراکم800 268 93/03/19 93/03/20
15 سلطان سبز 500شانه تراکم1200 600 93/03/20 93/03/24
16 یاسین زرشکی 500شانه تراکم1000 188 93/03/21 93/03/22
17 یاسین زرشکی 500شانه تراکم1000 174 93/03/23 93/03/24
18 رضوان سبز 500شانه تراکم1200 350 93/03/25 93/03/27
19 رضوان سبز 500شانه تراکم1200 159 93/03/28 93/03/29
20 متین سبز 500شانه تراکم1000 202 93/03/30 93/03/31

 

 

 
منوی اصلی